Tüzük

ÜNYE TURİZİM İŞLETMECİLERİ OTELCILER, CAFELER, RESTORANLAR VE SEYAHAT ACENTALARI DERNEĞİ.

 

 MADDE 1. DERNEĞİN ADRESİ, ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adresi, Hükümet caddesi 87/A kat:2 Ordu/Ünye.

Adı, “Ünye Turizim Işletmecileri Otelciler, Cafeler, Restoranlar ve Seyahat Acenteleri Derneği” olup kısa adı ÜNTİSAD’dır. Derneğin merkezi ORDU ili Ünye ilçesidir.

 

MADDE 2. DERNEĞİN    AMACI    VE    BU    AMACIGERÇEKLEŞTİRMEK    İÇİN    DERNEKÇE

 SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Dernek; Ordu iline bağlı Ünye ilçemizin turizmini canlandırmak, Ünye ile birlikte belde, köy gibi yerleşim alanlarının yada yerleşim ve/veya turizm potansiyeli olmayan alanlardaki turizm potansiyelini harekete geçirmek. Turizm çeşitliliği sağlamak, bölgeye ekonomik canlılık getirmek, bu alanda faaliyet gösteren işyerleri ve esnafın ekonomik ve sosyal sorunlarına katkıda bulunmak ile sunulan hizmet kalitesini artırmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, personel eğitimi vermek ve sertifika düzenlemek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi ve maddi kazanç sağlanması için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap çıkarmak, web sitesi kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarına ilan-reklam vermek. Ayrıca üyelerine, kamu-kuruluş, dernek, resmi daire, vakıf gibi kuruluşlara dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü motorlu araçlar ile her türlü teknik araç ve gereç ile taşınır-taşınmaz malı, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, kiralamak ya da satın almak veya satmak,
 • Gerekli izinler alınmak ve dernek amacı dışına çıkılmama şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından makbuz karşılığında bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla turizm altyapılı, iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Üyelerinin ve turizmle iştigal eden kişi-kurum – topluluklarında yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak Ülke ya da bölge genelinde Ordu il ya da ilçe nüfusuna kayıtlı kişilerle şubeler açmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5702 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Ordu/Ünye ilinde kültür ve turizmin gelişimi için gerekli olan hizmetleri yapmak ve yaptırmak,
 • Ordu/Ünye ili ile turizm merkez alanlarındaki otel ve lokantalar ile işletmelerin müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için gereken faaliyet ve girişimlerde bulunmak,
 • Bölgeye gelecek turistlerin ziyaretlerinde kolaylaştırıcı rehberlik hizmetlerinde bulunmak,
 • Kültür, turizm ve spor ile ilgili her türlü faaliyet yapmak,fuar düzenlemek,temsili anıt,abide ve benzeri eserler yapmak veya yaptırmak.

 

 • Tarihi ve kültürel zenginliklerin ortaya çıkarılması ve temsili için anıt, abide ve benzeri eserler yapmak ve yaptırma
 • Ordu/Ünye ilinin 13. maddedeki faaliyetlerinde her türlü tanıtım dahil aktiviteleri organize etmek, sempozyum,panel vs. düzenleyip fuarlara katılmak kamu ve kuruluşlara bu konularda yardımcı
 • Ordu/Ünye ili ile turizm merkez ve alanları ile tarihi ve turistik değeri olan mekanlarda yetkili kamu kurumları ile işbirliği halinde ağaçlandırma, park, bahçe, mesire alanı ve çevre düzenlemesi yapmak, yaptırmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,kültür, turizm amacında belirtilen diğer alanlarda faaliyet gösterir.

 

MADDE 3- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

 1. Fiili ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Mevzuatın, TC ve dernek kanunlarının öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Şirket resmi ortak ya da sahiplerinin hepsi derneğe üye olabilir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik yoktur. 2.Resmi olarak kuruluşu tamamlanan derneğe gerçek veya tüzel kişilerin ilk üyelikleri ilk olağan genel kurula kadar, kurucular kurulu tarafından yapılır.Turizm üzerine Ordu İli Ünye ilçesinde faaliyet gösteren ve bu konuda Kültür ve turizm bakanlığı belgesine sahip işletmeler, belediye belgeli işletmeler, moteller, belediye ruhsatlı restoran ve cafeler ve TÜRSAB kayıtlı, özellikle bir başka acentenin şubesi olmayan turizm acentelerinin sahip yada ortakları ile Türkiye geneli zincir otellerin Ordu işletmelerinde sadece genel müdür olarak görev yapan gerçek veya tüzel kişiler dernek üyesi olabilir.Bu şartlara haiz olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilmesi için, yönetim kurulu kararı yeterlidir.
 2. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde mevcut üyelerin onayına sunularak karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere
 3. Derneğin asil üyeleri,derneğin kurucuları ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin ilgili toplantıya toplam katılım sayısının % 75’ inin kabul oyuyla üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğin kurucu üyeleri, kendileri istifa etmedikçe, kanunlarda belirlenen ve T.C. mahkemelerince kesin hüküm verilen suç ya da suçlar işlemedikçe ya da etik ve toplumsal değerlere ters düşen hal ve hareketler yaptıkları resmen tescillenmedikçe, üyelikten çıkartılamazlar.
 4. Turizm işletmelerinde kadrolu, sigortalı yada herhangi bir şekilde çalışan /çalıştırılan kişiler derneğe üye Üyelikten (kurucu üyeler hariç) kendi isteği dışında çıkartılanların tekrar üye olabilmesi için genel kurul kararı şarttır. Bunun için ilgili kişi ya da kişiler seçimli olağan genel kurulda tekrar üye olabilmek için tek tek dilekçe verip genel kurul gündemine dahil edilmeleri ya da genel kurul gündemine girmek için yapılacak gündem maddesine oy çokluğu ile dahil olmaları gerekir. Dahil olanların üyelik durumları tek tek oylanır.

 

MADDE 4 – ÜYELİKTEN ÇIKMA

 1. Her üye noterden resmi olarak göndereceği yazılı istifa dilekçesi ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. Böylesi durumda bu kişi bir daha derneğe üye Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda dernekten çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten madde 4 içinde 3 fıkrayı da kapsayan üyelikten çıkma nedeni, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Zincir oteller genel müdürleri, görevlerini bıraktıklarında ya da Ordu/Ünye ili dışında başka bir ile görevlendirildiklerinde üyelikten çıkmış sayılır.İlk yedek üye asil üyeliğe

 

3.İşyerini kapatan ya da devreden kişilerde üyelikten ilgili tarihte ayrılmış sayılır. İşyerini resmi olarak kapatan kişinin borçları silinir. Ancak devir işlemi yapmak birikmiş borçları sona erdirmez.

 

MADDE 5 –ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Yönetim Kurulu, dernek sekretaryası tarafından mail yoluyla ya da yazılı olarak verilen görevlerden, mazeret bildirilmeksizin sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını toplamda altı ay ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili asil üye, yönetim ve dernek kurucular kurulu oy çoğunluğu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten kendi isteği dışında çıkartılan gerçek yada tüzel kişi ancak genel kurul kararı ile tekrar üye olabilir.Bu şartlar madde 3 fıkra 5 te açıkça belirtilmiştir.

 

MADDE 6 – DERNEK ORGANLARI

 • Derneğin organları aşağıdaki
  1. Genel Kurul, 2.Yönetim Kurulu, 3.Denetim Kurulu, 4.Kurucu Kurulu,

 

MADDE 7 –DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ,TOPLANMA ZAMANI

 ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 • Genel kurul,derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;
  1. Olağan genel kurul madde 7, 3 bentte belirtilen takvime göre toplanır ve yapılır.
  2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin %75’inin Yönetim Kuruluna NOTER kanalıyla gönderilecek yazılı isteğiüzerine,genel kurul otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan üstü genel kurulun,tarihi ve gündem maddeleri, olağan genel kurulun zamanında yapılmasını Ancak olağan Genel kurula 3 (üç) ay süre kala olağan üstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
  3. Olağan genel kurul 2 (iki) yılda bir, MAYIS ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya, yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç dernek üyesini genel kurulu toplantıya çağırmak ve genel kurulu genel kurulu yapıp sonlandırmaküzere görevlendirir.

 

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilir. Genel Kurul en az bir mahalli gazetede ve derneğin internet sayfasında ilan edilmek zorundadır.Bunun dışında ayrıca her üyenin derneğe bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek zorunluluğu da vardır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, gündem maddesinde tüzük değişikliği veya derneğin feshi olması halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti toplam 3 kişiden oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 8 –GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 1. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen Genel Kurul salonunda kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği sadece bir kişi oy kullanır. Acente nin şube ya da şubelerinin olması, birden fazla oy hakkı olması anlamına
 2. Genel kuruldaaksine karar alınmamışsa,başkan, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ‘gizli oylama’ ile diğer gündem maddeleri ise ‘açık şekilde’oylanır.
 3. Genel kurulda başkan seçimi ayrı, 4 kişilik yönetim kurulu seçimi ayrı,gizli oylama ile, denetleme kurulu ise 1 başkan 2 üyeden oluşturulacak ‘liste’ ile seçimiyle yapılır.
 4. Seçimde Yönetim Kuruluna herkes aday olabilir. Adaylar yazıldıktan sonra seçmenler istedikleri 4 adayı listeye yazıp sandığa atarlar. Seçimlerin bitiminde, oyların tasnifi ile en çok oyu alan adaydan sonrasına doğru yapılacak sıralamada ilk 4 kişi yönetim kurulu asil üyeliğine seçilir. Listeye tam 4 kişinin ismi yazılmak zorundadır. Eksik ya da fazla isimli liste ve oy pusulası iptal
 5. Başkan adayı tek kişi ise açık oylama, yönetim kuruluna 4 kişiden fazla aday yok ise açık oylamayla, denetleme kuruluna tek liste aday ise yine açık oylama yapılır.
 6. Gizli oylama,toplantıbaşkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

 1. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin ‘evet’oyuyla alınabilir.
 2. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 9- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin oluşturulacak bir federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 14. Genel kurul,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 15. Genel kurul,üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE 10- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Yönetim Kurulu, 9(dokuz) asil ve 7(yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Yönetim Kurulu,seçimden sonraki ilk 3 iş günü içinde seçilmiş başkan başkanlığında, yapacağı toplantıyla görev bölümü yaparak, seçilmiş yönetim kurulu asil üyeleri içinden, başkan yardımcısı,sekreter, sayman ve üye’yi belirler.Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde dernek üyeleri içinden de alt komisyonlar kurarak, bazı yetkilendirmelerde
 3. Yönetim Kurulu,tüm üyeleri, haber verilmek şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılacak toplantı da alınacak kararlar geçerlidir.Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Bu toplantı olağan/olağan üstü genel kurul yerine geçmez.
 4. Yönetim Kurulu Başkanı hariç, asil üyelikte istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda alınan oy çokluğu sırasına göre sırasıyla 1.2.3.4.5. yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Bu isimlere çağrı, sırasıyla yapılmak zorunda olup, çağrıyı yazılı olarak kabul etmeyen üyenin bir alt sırasındaki yedek üyeye aynı çağrı yapılır. Sırasıyla yapılan çağrılarda, yedek üye çağrıyı kabul ettiği takdirde asil üyeliğe yükselir.

 

 1. Yedek üyelerin hiçbiri yazılı olarak görevi kabul etmediklerini bildirmeleri durumunda, Yönetim 1 başkan ve 3 üye ile görev süresini tamamlar. Bu sayı başkan dahil 3 kişiye inerse olağan üstü genel kurul takvimi başlar.
 2. Ancak seçilmiş başkan istifa ettiğinde, yönetim kurulu da istifa etmiş sayılır. Bu durumda yönetim kurulu üyeleri, olağan genel kurul takvimi dahil hiçbir takvim ve süreyi beklemeksizin, en çok 30 (otuz) gün içinde yönetim kurulu olağanüstü seçimli genel kurulu yapmak zorundadır.
 3. İstifa eden başkan, 2 olağan seçim dönemi tamamlanmadan hiçbir şekilde başkan ya da kurullara aday olamaz. Yönetim ya da disiplin kurullarından istifa eden asil üyeler de en az 1 olağan seçim dönemi tamamlanmadan başkan ya da kurullara aday

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birçoğuna yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak veya kiralamak, bina veya tesis inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 1. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 2. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 1. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 2. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında genel kurula öneri vermek
 3. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 4. Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

MADDE 11- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Denetim Kurulu,bir başkan olmak üzere toplamda, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Denetim Kurulu; derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini
 2. Defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
 3. Denetim Kurulu; gerekli gördüğünde sadece mali konularda gördüğü eksikler veya usulsüzlükler için genel kurulu toplantıya çağırabilir.

 

MADDE 12 –DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 1. Üye Aidatı: Üyelerden ilk giriş kayıt bedeli alınmaz. Her bir üyenin, aylık aidatı 20.oo

olup, yıllık 12 aidat alınır. Aylık aidatı artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 1. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 2. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,gezi ve eğlence,temsil,konser,spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyet ve etkinliklerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

 1. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 2. Yasaların ön gördüğü diğer

 

MADDE 13 –DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USÜLLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte,işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak, yıllık brüt gelirin ilgili yılı için 700 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.Bilanço esasına geçilmesi durumunda,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabına esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

A- Kayıt Usulü;

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

B- Tutulacak Defterler:

1-Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılı ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekil ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. İsteğe bağlı
 • İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade eden tarafından imza karşılığı yapılır. Bu belge karşılığı elde edilen gelirler, İşletme hesabı defterine kaydedilir.İsteğe bağlı

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte,tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

 

MADDE 14 –DERNEĞİN GELİR-GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri, Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK- 13’te örneği bulunan) ‘’Gider Makbuzu’’ veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernek Yönetmeliği EK- 14’te örneği bulunan ) ‘’Ayni Yardım Teslim Belgesi’’ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği Ek- 15’te örneği bulunan ) ‘’Ayni Bağış Alındı Belgesi’’ ile kabul edilir.

Bu belgeler EK-13, EK-14, EK-15’ te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve seri numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler ve elektronik sistemler

 

ve yazı makinaları aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur. Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının 15 gün içinde basımevleri tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur.

 

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarınıihtiva eden ve Ek-19’da yeralan Yetki Belgesidernek tarafındaniki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE 15- BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 16- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan)”Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine elektronik ortamda bildirilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılmış ise, Divan başkanı,başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği vetüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği mülki idare amirliğine elden verilir.

 

Taşınmaz Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni ” doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği varsa bu konuda düzenlenen protokol,sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projeler ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23′ de gösterilen) “Proje Bildirimi’ne “eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24 ‘te belirtilen) “Yerleşim Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen ) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 17 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimigerçekleştirilir.Genel kurul, yönetim kurulu veya disiplin kurulu için gerek gördüğünde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. Bunun ücreti dernek gelirlerinden karşılanamaz. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 18- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu teflifi, mali genel kurul onayı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 19- TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılan üyelerin % 75 çoğunluğu aranır.Açık oylamada tüzük değişikliği teklifi kabul edilmemesi halinde ayni teklif 3 olağan genel kurulu yapılmadan tekrar teklif edilemez. İlgili olağan Genel Kurul sonrası

 1. Olağan Genel Kurulda tekrar gündeme alınabilir.Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

MADDE 20- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için ilgiligenel kurula katılan üyelerin değil, tüm üye sayısının % 75 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda yapılacak ikinci toplantı gündeminde yine fesih

 

maddesi var ise ilk toplantıdaki yeter sayısı yine aranır.Oylama yine ayni sayı ile kabul ya da red edilir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde ” Ünye Turizim Işletmecileri Otelciler, Cafeler, Restoranlar ve Seyahat Acenteleri Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin

alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 MADDE 21- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzük de belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 MEVCUT YÖNETİM KURULU

  Adı ve Soyadı :                                    Görev Unvanı     :                  İmzası        :

1-HASAN ŞİMŞEK                                     Başkan

2-OSMAN DUVAR                                      Başkan Yardımıcısı

3-OSMAN BAY                                           Sekreter

4-ORHAN YİĞİT                                        Sayman

5-İSMAİL HAKKI KARA                           Yönetin Kurulu Üyesi

6- HÜSEYİN AYDEMİR                              Yönetin Kurulu Üyesi

7-CELAL PATAK                                        Yönetin Kurulu Üyesi

8-SERDAR EROĞLU                                  Yönetin Kurulu Üyesi

9-CEM ÜREYENER                                     Yönetin Kurulu Üyesi